Souhrnný přehled úloh laboratorních cvičení z fyziky

Mechanika, kmity, vlny

 • Měření koeficientu smykového tření
 • Měření tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla
 • Měření tíhového zrychlení z doby kmitu reverzního kyvadla
 • Měření modulu pružnosti v tahu z doby kmitu tyče
 • Měření modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče
 • Měření modulu pružnosti ve smyku z doby kmitu torzního kyvadla
 • Měření momentu setrvačnosti setrvačníku užitím pohybové rovnice
 • Měření povrchového napětí kapaliny z výstupu v kapiláře a metodou ležící kapky
 • Měření frekvence rozladěné ladičky pomocí rázů
 • Měření rychlosti zvuku ve vzduchu ze zpoždění signálu v akustické trubici pomocí Lissajoussových obrazců
Teplo

 • Měření emisivity povrchu a teploty bezkontaktním teploměrem
 • Měření měrné tepelné kapacity látek elektrickým a směšovacím kalorimetrem
 • Měření Poissonovy konstanty metodou Clémentovou-Desormesovou
 • Měření tepelné a elektrické vodivosti kovů
 • Verifikace stavové rovnice ideálního plynu pro izobarický a izotermický děj
 • Měření teplotní roztažnosti pevných a kapalných látekElektřina a magnetismus

 • Měření elektrické vodivosti materiálů čtyřbodovou metodou
 • Měření elektrického odporu (definiční metodou, multimetrem a můstkem)
 • Měření EMN galvanického článku kompenzační metodou
 • Měření horizontální složky magnetického pole Země
 • Měření pohyblivosti nábojů v Hallově sondě
 • Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody
 • Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody při různých teplotách
 • Měření závislosti indukovaného napětí na frekvenci a poloze sekundární cívky
 • Měření měrného náboje elektronu z jeho trajektorie v magnetickém poli
 • Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu
 • Měření frekvenčních charakteristik sériového RLC obvodu
Optika a moderní fyzika

 • Měření svítivosti a světelné účinnosti žárovek
 • Měření vlnových délek spektrální soupravou s optickou mřížkou
 • Měření disperze spektrální soustavou s hranolovým spektrogoniometrem
 • Měření Planckovy konstanty a výstupní práce elektronu z fotoefektu ve vakuové fotonce
 • Měření intenzity a absorpce jaderného záření
 • Měření Poissonovy statistiky radioaktivního rozpadu Geigerovým-Müllerovým počítačem
 • Měření spektrální závislosti interakce záření γ s látkou
 • Index lomu, refraktometrie, disperze světla
 • Studium odrazu světla na rovinném rozhraní (Fresnelovy vztahy)
 • Určování parametrů zobrazovacích soustav (čočky, mikroskop)
 • Optika anizotropních prostředí (polarizace)
 • Studium difrakce světla na mřížce, štěrbině, dvojštěrbině, drátu, hraně, kruhovém otvoru
 • Měření na Michelsonově interferometru
 • Balmerova série atomu vodíku a měření vlnové délky urychlených elektronů pomocí difrakce na polykrystalu
 • Franckův - Hertzův experiment se rtutí a s neonem
 • Studium vlastností pevných látek pomocí rentgenového záření