Fyzikálně mechanické a povrchové vlastnosti materiálů

Jde o multidisciplinární vědní specializaci zaměřenou na aplikace a hledání mezioborových souvislostí. Studenti (Bc., Mgr., Ph.D.) postupně získají širší přehled v oblasti fyzikálně mechanických a povrchových vlastností materiálů, nabudou jak univerzálních vědomostí a dovedností, tak širších možností pro uplatnění v technické praxi.

Studenti se naučí:

principy optimální funkčnosti přístrojů, naučí se s nimi měřit, dále pak vyhodnocovat a interpretovat výsledky měření:

 • s vyvinutým nekomerčním přístrojem a s komerčním přístrojem Isomet, a to za účelem měření tepelných charakteristik, tj. měrné tepelné kapacity, tepelné vodivosti, vlhkosti a dalších fyzikálně mechanických parametrů zejména stavebních materiálů (v Laboratoři diagnostiky povrchu materiálů IF HGF VŠB-TUO):
 • s komerčním přístrojem Talysurf, tj. s mechanickým profilometrem určeným pro měření topografie povrchu kontaktně, a to za účelem dotykového 2D měření drsnosti povrchu různých materiálů (v Laboratoři diagnostiky povrchu materiálů IF HGF VŠB-TUO):
 • s komerčním přístrojem Micro Prof FRT, tj. optickým profilometrem, přístrojem pro měření topografie povrchu bezkontaktně, a to za účelem bezdotykového 2D i 3D měření drsnosti a vlnitosti povrchu různých materiálů (v laboratořích Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě a v laboratořích Odboru optiky a přesné mechaniky v Ústavu fyzikálního inženýrství v Brně):
 • s vyvinutým nekomerčním polo-automatizovaným profilometrem pro bezdotykovou detekci topografie povrchu, a to za účelem 2D měření drsnosti povrchu různých materiálů optickou (stínovou) metodou (v Laboratoři diagnostiky povrchu materiálů IF HGF VŠB-TUO):
 • s komerčním přístrojem EPOCH, tj. s digitálním ultrazvukovým defektoskopem, a to za účelem měření defektů v materiálu v závislosti na změnách propustnosti a odrazivosti ultrazvukové vlny (v Laboratoři diagnostiky povrchu materiálů IF HGF VŠB-TUO):

Absolventi se uplatní všude tam, kde se provádí mikrotechnologický vývoj, dále pak zpracování a zkoumání vlastností materiálů a jejich povrchů, tj. na různých diagnostických, testovacích a technologických pracovištích, v laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, ve výzkumných centrech i vývojových dílnách firem.

Specializované předměty doplňující předměty společného oborového základu:

 • Měření topografie povrchů vytvořených různými technologickými procesy (Ph.D.)
  Základním cílem předmětu je poskytnout základní představu o měření topografie povrchů vytvořených různými technologickými procesy. Znalost vlivu technologického procesu na topografii povrchu je velmi důležitá pro zvýšení výroby při dodržení požadované jakosti výrobků, což je cílem každé technologie výroby. Předmět je orientován na vytváření povrchu, jeho významu u různých technologií, hodnocení topografie povrchu, kontrolu topografie povrchu různými metodami (mechanické, optické a jiné) a soustředění se na bezkontaktní způsoby detekce topografie povrchu.
 • Akustické a diagnostické metody v technické praxi (Ph.D.)
  Předmět podává základy měřicích diagnostických metod, a to vibrační diagnostiky, hlukové diagnostiky, akustické emise, tomografie, interferometrických metod, ultrazvukových metod, magnetických metod, elektromagnetických metod, radiologie a kapilárních metod. Dále zahrnuje způsob analýzy, zpracování a interpretace diagnostických signálů.