Aplikovaná jaderná fyzika

Studiem tohoto studijního směru získají posluchači širší přehled v oblasti aplikované jaderné fyziky.

Studenti se seznámí:

 • s detektory ionizujícího záření,
 • s biologickými účinky ionizujícího záření a se způsoby ochrany před jeho škodlivými účinky,
 • s platnou legislativou v radiační ochraně,
 • s využitím ionizujícího záření při studiu prvkového složení materiálů.

Spektrum emitovaného gama záření
Spektrum emitovaného gama záření
po ozáření rychlými neutrony

Generátor rychlých neutronů
Generátor rychlých neutronů (14 MeV)
pro materiálový výzkum

Studenti se naučí:

 • měřit radioaktivitu v životním prostředí,
 • provádět a vyhodnocovat dozimetrická měření.

V rámci magisterského studia se studenti připraví na složení zkoušky pro získání zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Absolventi se uplatní všude tam, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření (ve zdravotnických zařízeních, kde se používají jaderné diagnostické a zobrazovací metody a nádorová terapie, v průmyslu na ozařovacích, defektoskopických a karotážních pracovištích), dále ve specializovaných laboratořích a firmách, které monitorují radioaktivitu v životním prostředí, a po absolvování doktorského studia i v akademické sféře.

Specializované volitelné předměty doplňující předměty společného oborového základu:

 • Detektory ionizujícího záření (Bc.)
 • Aplikovaná jaderná fyzika (NMgr.)
 • Ionizující záření v životním prostředí (NMgr.)
 • Spektrometrie gama záření (NMgr.)
 • Neutronová aktivační analýza (NMgr.)
 • Jaderná fyzika (Ph.D.)
 • Spektrometrie gama záření (Ph.D.)