Uplatnění absolventa bakalářského studijního oboru

Absolventi bakalářského studijního oboru Aplikovaná fyzika nacházejí uplatnění především ve fyzikálních laboratořích firem, výzkumných a vědeckých ústavů, v útvarech zajišťujících kontrolu a kvalitu výroby širokého spektra materiálů, při vývoji nových technologických postupů přípravy materiálů a jejich zpracování. Mají dostatečné předpoklady pro uplatnění ve vedoucích funkcích provozů firem, které se zabývají vývojem a výrobou materiálů, jejich zušlechťováním a obráběním, aplikacemi materiálů v navazující výrobě nebo sekundárním zpracováním (recyklací) použitých a odpadních materiálů.

Uplatnění absolventa navazujícího magisterského studijního oboru

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná fyzika nacházejí uplatnění především ve výzkumných laboratořích firem, ve výzkumných ústavech, na vysokoškolských pracovištích a v ústavech Akademie věd. Další možností uplatnění absolventů jsou vědeckovýzkumné týmy firem, kde se podílejí na vývoji nových materiálů, přístrojů, strojů a technologií. Absolventi mají předpoklady zastávat řídící a vedoucí funkce, a to zejména ve firmách, které se zabývají výrobou materiálů, jejich zušlechťováním a obráběním, aplikacemi materiálů v navazující výrobě nebo sekundárním zpracováním (recyklací) materiálů. Jedná se o firmy, výzkumná a vývojová pracoviště z oblasti hutnictví, strojírenství a elektrotechniky. Absolventi nacházejí uplatnění od průmyslu automobilového a leteckého, přes elektrotechnický a farmaceutický, až po jadernou energetiku.

Uplatnění absolventa doktorského studia oboru

Absolventi se uplatní jako plně kvalifikovaní odborníci v uvedených oblastech aplikované fyziky, jako tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech, učitelé vysokých škol a profesionální poradci odborných firem, pracovníci metrologických oddělení firem a společností, apod.