Magnetické vlastnosti materiálů

Proč se zabývat magnetickými materiály? Využíváme je v mnoha technických aplikacích, např. tenké vrstvy ve vysokofrekvenční elektronice, amorfní a nanokrystalické slitiny FeCoNi se uplatňují v senzorice, Heuslerovy slitiny jsou vhodné materiály pro spintronické aplikace, vyvíjejí se biomagnetické materiály.

U studovaných materiálů experimentálně zkoumáme:

POVRCHOVÝ MAGNETISMUS

- magnetické vlastnosti do hloubky řádově několik desítek nanometrů:

 • měření povrchových hysterezních smyček a jejich parametrů s využitím magnetooptické vektorové magnetometrie,
 • studium spektrálních závislostí magnetooptických úhlů v rozsahu vlnových délek 200 nm až 1550 nm,
 • pozorování magnetických domén na površích materiálů pomocí magnetooptické Kerrovy mikroskopie, domény jsou studovány při pokojové teplotě ve statických magnetických polích,
 • AFM/MFM mikroskopie s možností měření v externím magnetickém poli je využívána pro mapování povrchů vzorků, mikroskopii magnetických sil, elektrostatických sil a dalších.

OBJEMOVÝ MAGNETISMUS

- magnetické vlastnosti v celém objemu materiálů:

 • měření objemových hysterezních smyček a jejich parametrů, křivky prvotní magnetizace,
 • teplotní magnetická měření v rozsahu teplot 170 °C až +1000 °C, stanovení Curieovy tep- loty,
 • studium magnetických interakcí pomocí Henkelových grafů,
 • měření magnetické rezistence v rozsahu 1 mΩ až 1 MΩ při teplotách od −150 °C až do +400 °C.
Nedílnou součástí naší práce je také:

MODELOVÁNÍ POVRCHOVÝCH I OBJEMOVÝCH MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ

 • modelování magnetooptické odezvy tenkovrstevných systémů (stanovení indexu lomu a tloušťky vrstev) s využitím modelů pro šíření světla v tenkých anizotropních vrstvách,
 • Jiles-Athertonův model pro popis fero/ferimagnetické odezvy materiálů,
 • využití Brillouinovy a Langevinovy funkce k modelování paramagnetického chování materiálů,
 • studium superparamagnetického a jednodoménového chování materiálů pomocí Stoner-Wohlfarthova modelu.

Pracovní skupina MVM
Pracovní skupina magnetických vlastností
materiálů v laboratoři magnetooptiky

Spolupráce
 • Ústav fyziky materiálů AVCR, v.v.i.,
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,
 • Slezská univerzita v Katovicích,
 • Fyzikální ústav SAV v Bratislave,
 • Continental a.s.,
 • Alliance Laundry CE s.r.o.
Aktuální projekty
 • Projekt GAČR 19-07460S Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro pokročilé aplikace, 2019-2021,
 • Projekt studentské grantové soutěže SP 2019/26 Charakterizace materiálů z hlediska jejich optických, magnetických a mechanických vlastností a jejich interakce se zářením, 2019,
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007399 Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace, 2018-2021,
 • LTARF18031 Vývoj fyzikálně-chemických a inženýrských základů pro iniciaci inovativní úsporné technologie výroby vysoce výkonných permanentních magnetů na bázi (Nd,R)-Fe-B (R = Pr, Tb, Dy, Ho) s nízkým obsahem kovů vzácných zemin, 2018-2020.

POVRCHOVÝ MAGNETISMUS

Magnetooptika

Odrazem světla o magnetický materiál nebo průchodem světla přes tento materiál se může změnit jak jeho intenzita, tak i polarizace. Odtud pak lze získat různé informace o vlastnostech studovaného vzorku.

Magnetooptický jev
Změna polarizace svazku při odrazu

Sestava pro magnetooptická měření
Sestava pro magnetooptická měření

MODELOVÁNÍ: Stonerův-Wohlfarthův model

Jedná se o matematický model magnetizace jednodoménových feromagnetických látek, založený na mimimalizaci celkové energie systému. Při buzení magnetického pole HI elektrickým proudem I protékajícím vzorkem zahrnuje energii magnetického pole vyvolaného průtokem proudu, osovou a spirální anizotropní energii.

hysterezni_smycky

Hysterezní smyčky nežíhaných CoFeCrSiB pásků. Srovnání experimentálních dat získaných magnetooptickým měřením se Stonerovým-Wohlfarthovým modelem. Obrázky a) a b) ukazují magnetizační komponenty kolmé a rovnoběžné vůči poli HI, na obrázku c) je celková velikost magnetizace. V oblastech, kde je intenzita pole blízká nule, dochází k reverzaci magnetizace a vzniku multidoménové struktury – S-W model zde nelze aplikovat.

Magnetooptická Kerrova mikroskopie

Kerrův jev označuje změnu polarizace odrazem světla o zmagnetovaný materiál.

Kerruv jev

Používáme speciálně upravený polarizační Kerrův mikroskop pracující s paralelním světelným svazkem. Jako zdroj světla je použita xenonová lampa, jejíž bílé světlo je zaostřeno do roviny aperturní clony pomocí kolektorové čočky, poté je polarizováno a po odrazu od polopropustného rovinného zrcadla fokusováno čočkou objektivu na vzorek. Po odrazu od vzorku je světlo opět zachyceno objektivem, z něhož vychází z každého azimutu v paralelních svazcích a je zobrazováno do nekonečna. V „nekonečnu“ je pak přidán analyzátor. Výsledný obraz je pozorován buď v okuláru nebo pomocí CCD kamery.

Princip Kerrova mikroskopu
Princip Kerrova mikroskopu

Kerruv mikroskop
Kerrův mikroskop

Vystupy z Kerrova mikroskopu
Výstupy z Kerrova mikroskopu

Princip, vzhled a výstupy z Kerrova mikroskopu, který umožňuje pozorovat stav magnetizace a magnetické domény v tenkých povrchových vrstvách.

Mikroskopie atomárních a magnetických sil, AFM-MFM

Princip metody: oscilující raménko s hrotem skenuje povrch vzorku, jeho výchylka v čase je snímána pomocí odraženého laserového svazku, odezva v důsledku krátkodosahových meziatomových sil poskytne informaci o topografii vzorku. Při druhém průchodu ve větší výšce kopíruje střední poloha hrotu tvar povrchu – snímáme změny dlouhodosahových magnetických sil.

AFM-MFM mikroskopie
AFM-MFM mikroskopie

Princip metody měření
Princip metody měření

Měření tvaru a velikosti magnetických domén v závislosti na vnějším magnetickém poli pomocí AFM-MFM mikroskopie – epitaxní vrstva (YSmLuCa)3(FeGe)5O12 na podložkách gadolinium galiového granátu Gd3Ga5O12. Lze pozorovat rozšiřování domén, které jsou v daném poli energeticky výhodnější. Rozlišení metody až cca 10 nm.

Domény

OBJEMOVÝ MAGNETISMUS

Vibrační magnetometr - VSM

Vibrating Sample Magnetometer (VSM) je založen na principu magnetické indukce vyvolané vzorkem oscilujícím v magnetickém poli. Umožňuje studovat za různých podmínek magnetizaci a magnetickou polarizaci vzorků. Závislost těchto veličin na vnějším magnetickém poli, čase, teplotě či úhlu natočení vzorku patří mezi základní charakteristiky zkoumaného magnetického materiálu.

Vibrační magnetometr
Vibrační magnetometr

Vibrující vzorek umístěný do externího magnetického pole generovaného elektro- magnetem indukuje v detekčních cívkách napětí, které je přímo úměrné magnetickému momentu vzorku, jeho magnetické polarizaci a magnetizaci

Sestava vibračního magnetometru
Sestava vibračního magnetometru EZ9 MicroSense. Proces je řízen a data vyhodnocena na PC

Závislost magnetické polarizace J na magnetickém poli H
Závislost magnetické polarizace J na magnetickém poli H

Závislost magnetické polarizace J na přiloženém vnějším magnetickém poli H v případě sintrovaných permanentních magnetů NdFeB dopovaných 2 wt.% Tb3Co0.6Cu0.4Hx. Křivky vykazují silnou závislost na teplotě, s rostoucí teplotou lze pozorovat pokles koercitivního pole a zbytkové polarizace magnetu. Zachyceno pro teploty měnící se v rozsahu od 25 °C do 150 °C

MODELOVÁNÍ: Brillouinova funkce

Magnetické momenty atomů či molekul paramagnetických látek jsou bez přítom- nosti vnějšího pole chaoticky uspořádány, takže výsledný magnetický moment látky je nulový. Po přiložení magnetického pole jsou některé orientace momentů energeticky výhodnější než jiné, dojde ke změně jejich uspořádání v souladu se zákony kvantové mechaniky a statistické fyziky – Brillouinova funkce určuje, jaký magnetický moment tak látka získá.

Brillouinova funkce

Hysterezní smyčky oxidu ceričitého (CeO2) připraveného přímým srážením roztoku dusičnanu ceritého v roztoku kyseliny oxalové. Při pokojové teplotě ukazuje slabou feromagnetickou reverzaci kolem malých magnetických polí a silný diamagnetický příspěvek při vyšších polích. Paramagnetická odezva,zanedbatelná při teplotě 300 K díky platnosti Curie-Weissova zákona, je zviditelněna při teplotě 2 K na korigované smyčce, z níž byl eliminován feromagnetický a diamagnetický příspěvek

Kontakt na vedoucího pracovní skupiny: doc.Ing. Ondřej Životský Ph.D., ondrej.zivotsky(zavináč)vsb.cz