Optická diagnostika

Studiem tohoto studijního směru získají posluchači širší přehled v oblasti aplikované fyziky, která je orientována na aplikaci optických metod při diagnostice optických zdrojů, optických materiálů a prvků, resp. optických detektorů.

Sestava s Michelsonovým interferometrem
Sestava s Michelsonovým interferometrem
pro měření polarizační vidové a mezividové disperze

Sestava s Machovým-Zehnderovým interferometrem
Sestava s Machovým-Zehnderovým
interferometrem pro měření chromatické disperze

Studenti se naučí:

 • základům různých oblastí optiky - např. fotometrie, spektroskopie, interferometrie, mikroskopie, optiky materiálů, atd.,
 • aplikovat získané poznatky v oblasti optické diagnostiky, jejímž předmětem jsou metody měření spekter zdrojů, měření indexu lomu, disperze a dalších charakteristik optických materiálů a prostředí, resp. detektorů. Dále to jsou metody měření změny fáze a změny polarizačního stavu po průchodu světla daným prostředím, metody měření délek, posunutí a topografie povrchů,
 • praktickému použití některých optických diagnostických metod v rámci několika laboratorních měření. Půjde o měření indexu lomu a jeho změn pomocí Abbého refraktometru, resp. s využitím jevu povrchové plazmonové rezonance. Měření vzdáleností, délek optických prvků známé disperze, resp. skupinové disperze optických prvků známé tloušťky pomocí Michelsonova interferometru. Měření tloušťky tenké vrstvy známého materiálu interferenčními metodami, popř. metodami optické reflektometrie. Dále půjde o měření disperze dvojlomu anizotropních materiálů pomocí Michelsonova interferometru, včetně měření disperze fázového a skupinového dvojlomu optických vláken. S pomocí Machova-Zehnderova interferometru půjde potom o měření chromatické disperze optických vláken,
 • experimentálně charakterizovat optické zdroje, optické materiály a prvky, resp. optické detektory,
 • navrhnout a realizovat počítačem řízené experimenty, které využívají moderní přístrojové báze,
 • zhodnotit experimentálně získané charakteristiky optických zdrojů, optických materiálů a prvků, resp. optických detektorů z hlediska jejich využití v různých průmyslových aplikacích.

Absolventi se uplatní všude tam, kde je třeba experimentálně charakterizovat optické zdroje, optické materiály a prvky, resp. optické detektory a kde je třeba inovovat optické metody měření s využitím moderní přístrojové báze. Uplatní se při návrhu a realizaci pokročilých experimentů a technologií, a to jak v průmyslové, tak ve výzkumné praxi, v projektech vědy nebo v akademické sféře.

Specializované volitelné předměty doplňující předměty společného oborového základu:

 • Základy optické diagnostiky (Bc.)
 • Tenké vrstvy (NMgr.)
 • Optická spektroskopie (NMgr.)
 • Optoelektronika a integrovaná optika (NMgr.)
 • Využití SPR metod v praxi (NMgr.)
 • Optické senzory (NMgr.)
 • Optická a magnetická defektoskopie (NMgr.)
 • Aplikace interferometrie a vláknové optiky (NMgr.)
 • Vláknová optika a interferometrie (Ph.D.)
 • Optické diagnostické metody (Ph.D.)